Akcjonariusze 7FIT S.A. posiadający co najmniej 5% głosów na WZ

Kapitał zakładowy 7FIT S.A. wynosi 179 250,00 zł (w pełni opłacony) i dzieli się na 1 792 500 (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:

a)       1 000 000 (jeden milion) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,

b)       250 000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,

c)        312 500 (trzysta dwanaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C,

d)       230 000 (dwieście trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D.

 

Akcjonariusze Liczba akcji % w kapitale zakładowym

Liczba głosów

na WZA

% ogólnej liczby głosów na WZA
Michał Wasilewski 1 161 260 64,78% 2 161 260 77,40%
Sone sp. z o.o. i SO International LTD 176 075 9,82% 176 075 6,31%
Pozostali 455 165 25,39% 455 165 16,30%
RAZEM 1 792 500 100% 2 792 500 100%