Wypłata dywidendy

W dniu 17 sierpnia 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwaliło wypłatę dywidendy w wysokości 0,06 zł na 1 akcję.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło zysk netto osiągnięty w 2019 roku w kwocie 507 041,74 zł podzielić w następujący sposób:

1) kwotę 107 550 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,
2) kwotę 399 491,74 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Dzień dywidendy ustalono na 26 sierpnia 2020 r., a 22 września 2020 r. jako termin wypłaty dywidendy.